Źródła pozyskiwania danych o upadłości (Artykuł)

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze w brzmieniu, jakie będzie ona miała po wejściu w życie ostatniej noweli, obwieszczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenta będzie dokonywane przez wywieszenie informacji w budynku sądu oraz zamieszczenie jej w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu krajowym.