Rząd: jak zaradzić drożyźnie?

Rząd przyjął informację na temat działań służących poprawie dochodów gospodarstw domowych, przeciwdziałaniu wzrostowi cen i usług konsumpcyjnych, w szczególności cen żywności i paliwa. Rada Ministrów deklaruje również ograniczenie presji inflacyjnej. Działania te będą adresowane przede wszystkim do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, w tym szczególnie do rodzin wielodzietnych i zagrożonych ubóstwem, a także bezrobotnych.