Pełnomocnictwo załączane do oferty ? w jakiej formie? (News)

Udzielanie pełnomocnictw załączanych do oferty budzi wiele wątpliwości. Czy wymagane jest wyłącznie w oryginale, bądź w postaci odpisu lub kopii poświadczonej przez notariusza? Czy dopuszcza się złożenie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę, która go udzieliła?…